ธ สถิต นิจนิรันดร์

999.- บาท

ธ สถิต นิจนิรันดร์
๙๙ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙


นี่คือหนังสือทรงคุณค่า เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แด่ผู้ที่คุณรักและเคารพนับถือ
หรือเพื่อเป็นของสะสมส่วนตัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น
‘อัครศิลปิน’ หนังสือเล่มนี้จึงจัดทำเพื่อเทิดพระเกียรติ
โดยมีภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระองค์จำนวน ๑๐ องค์
และอีก ๙๙ พระบรมสาทิสลักษณ์จากศิลปินรวม ๒๖ ท่าน
พร้อมร้อยเรียง ๙๙ พระบรมราโชวาท
และพระราชดำรัสจากวาระต่างๆ มาประทับใจผู้อ่าน

‘ธ สถิต นิจนิรันดร์’ ๙๙ พระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙

หนังสือขนาดกว้าง ๑๐.๕ นิ้ว สูง ๑๒ นิ้ว หนา ๒๒๔ หน้า
ปกแข็ง มีแจ็คเก็ตหุ้ม มูลค่าเล่มละ ๙๙๙ บาท

สินค้าคงคลัง : มีสินค้า
จำนวน เล่ม

ธ สถิต ในธรรม นิรันดร์

999.- บาท

ธ สถิต ในธรรม นิรันดร์

นี่คือหนังสือทรงคุณค่า เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แด่ผู้ที่คุณรักและเคารพนับถือ
หรือเพื่อเป็นของสะสมส่วนตัว พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ ทรงพระผนวช และมีพระราชดำรัสสนทนาธรรมกับพระอริยสงฆ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงเป็นพุทธมามกะ
และทรงเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนที่ดี หนังสือเล่มนี้จัดทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพระบรม
สาทิสลักษณ์ในภาคทรงพระผนวชจำนวน ๙ องค์ และอีก ๙๙ พระบรมสาทิสลักษณ์ จาก ๗๔ ศิลปิน
ในภาคมีพระราชดำรัสสนทนาธรรมกับพระอริยสงฆ์

หนังสือกว้าง ๑๐.๕ นิ้ว ยาว ๑๓ นิ้ว
๒๓๖ หน้า ปกแข็ง มีแจ็คเก็ตหุ้ม

สินค้าคงคลัง : มีสินค้า
จำนวน เล่ม

โปสเตอร์

199.- บาท

โปสเตอร์ขนาดยาว ๙๙ เซนติเมตร กว้าง ๑๕
จากภาพวาดโดย สุวิทย์ ใจป้อม ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง ภาพจริงจัดแสดง ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิร์ล
ถือเป็นภาพวาดในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ยาวที่สุดในโลก

สินค้าคงคลัง : มีสินค้า
จำนวน ชิ้น

DVD อยากบอกพ่อว่า

299.- บาท

อยากบอกพ่อว่า
สารคดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
๙๐ คำบอกพ่อ จาก ๙๐ ชีวิตคนไทยทั่วทุกภูมิภาค
ความทรงจำที่พวกเขาไม่มีวันลืมจากวันที่ทรงเปลี่ยนความทุกข์เป็นความสุขให้ผู้คนทั่วแผ่นดิน

สินค้าคงคลัง : มีสินค้า
จำนวน ชิ้น

DVD ตามรอยเสด็จ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

199.- บาท

สารคดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
เล่าเรื่องรวมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขณะประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476-2493 เป็นเวลาร่วม 17 ปี
ที่ทรงดำเนินชีวิตในวัยเยาว์ วัยรุ่น วัยหนุ่ม จนกระทั้ง เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ

สินค้าคงคลัง : มีสินค้า
จำนวน ชิ้น